Οι εισηγήσεις – προφορικές και αναρτημένες/posters – θα γίνουν αποδεκτές έπειτα από κρίση  από την Επιστημονική Επιτροπή.

Σας ενημερώνουμε ότι οι επιτρεπτές διαστάσεις αναρτημένων ανακοινώσεων (Poster) είναι μέχρι :

A0, 84.1 (πλάτος) x 118.9 (ύψος) cm

Τα πρακτικά του συνεδρίου θα διατεθούν στους συνέδρους σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσουν κατά την εγγραφή.

Advertisements